Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής ποσίμου νερού Δήμου Λέρου.

2/6/2016

Με την 127 /2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου επαναπροκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» και εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι 18/07/2016 και ώρα 7:00' και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 25/07/2016 και ώρα 15:00'

Δείτε αναλυτικά εδώ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/6/2016