Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου "Υποστήριξη της διοργάνωσης συνάντησης εργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων: Επόμενα Βήματα-Επιχειρησιακός σχεδιασμός αξιοποίησης αποτελεσμάτων", στο πλαίσιο του GR02.

1/6/2017

Με την υπ΄ αριθ. οικ. 145611/31.05.2017 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: "Υποστήριξη της διοργάνωσης συνάντησης εργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων: Επόμενα Βήματα - Επιχειρησιακός σχεδιασμός αξιοποίησης αποτελεσμάτων", στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων" του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2009-2014". Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13/6/2017 και ώρα 10:00'.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/6/2017