Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σεμινάριο με τίτλο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας».

19/12/2017

Στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο με τίτλο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας», στο πλαίσιο σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, περί διατήρησης των άγριων πτηνών.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2017