Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για το έργο «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2021» με θέμα “How will we live together?”

20/4/2021

Η με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/34841/457/19.04.2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, που αφορά σε πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για το έργο: «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2021 με θέμα “How will we live together?” αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και έλαβε ΑΔΑ:ΨΦΩΜ4653Π8-Υ22, καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε ΑΔΑΜ21PROC008488308.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 04.05.2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/4/2021