Νέα & Ανακοινώσεις

Πίνακας αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, έτους 2020, στο πλαίσιο του Έργου "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ)” (2016ΣΕ27510009)

21/1/2021

Σε εφαρμογή του Άρθρου 14 (Εκ των υστέρων δημοσιότητα) της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/Β΄/3.3.2017) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», αναρτάται πίνακας με τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, έτους 2020, στο πλαίσιο του Έργου "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ)” (2016ΣΕ27510009).

«Εναρκτήρια» Ημερίδα & Ημερίδα «Ανάπτυξης Διμερών Σχέσεων» του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014 – 2021

14/1/2021

Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος», στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της ως Διαχειριστής του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ ) 2014 – 2021 και σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, διοργανώνει, διαδικτυακά, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 11.00’ ώρα Ελλάδος, την «Εναρκτήρια» Ημερίδα του Προγράμματος, καθώς και την Ημερίδα «Ανάπτυξης Διμερών Σχέσεων», τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/events/1012990515856839/ (Facebook) ή

https://www.youtube.com/watch?v=Z-IP2OKJaxM&feature=youtu.be (YouTube)

Ερωτήσεις για τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην ημερίδα μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysped@mou.gr και σχετικές απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας:

http://www.eysped.gr/el/Pages/erotiseisapantiseis.aspx.

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ ) 2014 – 2021 με κύριο στόχο:

• Την παρουσίαση και γνωστοποίηση στους υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης και δυνητικούς Εταίρους των δύο προσκλήσεων που έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιευτεί από την υπηρεσία μας (http://www.eysped.gr/el/Pages/proskliseisprogrammatos.aspx):

1. Εφαρμογή ερευνητικών μέτρων των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, συνολικού π/υ 600.000,00€

2. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης νερού – μονάδες αφαλάτωσης, συνολικού π/υ 4.050.000€

• Την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και της ωφελούμενης χώρας, της Ελλάδας,

• Την αναζήτηση Εταίρων από τις Δότριες Χώρες,

• Την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας και τη μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών ανάμεσα στους υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης της χώρας μας και τους αντίστοιχους Φορείς των Δοτριών Χωρών.

Ακολουθεί σχέδιο ατζέντας:

Launching Event and Match-making Event of the "Water Management" Programme of the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2014- 2021

14/1/2021

The “Executive Authority of the Partnership Agreement, Environmental Sector", within the framework of its responsibilities as Programme operator of the «Water Management» Programme of the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2014- 2021 and in accordance with the EEA FM Regulation 2014-2021, is organizing the Launching Event and the Match-making Event of the Programme online, on Wednesday January 20th 2021, 11.00' Greek time.

To watch it, please follow the link:

https://www.facebook.com/events/1012990515856839/ (Facebook) or

https://www.youtube.com/watch?v=Z-IP2OKJaxM&feature=youtu.be (YouTube) to the Live Stream.

Questions about the topics that will be presented at the Workshop can be submitted to the following email address: eysped@mou.gr. Answers will be posted on the Programme Operator’s website:

http://www.eysped.gr/el/Pages/erotiseisapantiseis.aspx.

The Workshop is organized in the context of the implementation of the Water Management Programme of the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2014 - 2021 , with the main objectives:

• the presentation and notification to the potential Project Promoters and project partners of the two calls signed by the Minister of Environment and Energy and published by the Programme Operator at (http://www.eysped.gr/el/Pages/proskliseisprogrammatos.aspx):

1. Implementation of research measures foreseen in the River Basin Management Plans, with a budget of 600,000,00 €

2. Application of water management systems - desalination plants, with a budget of 4,050,000 €

• the strengthening of bilateral relations between the Donor Countries (Norway, Iceland, Liechtenstein) and the beneficiary country, GREECE

•the search for Partners from the Donor Countries

• the development of a cooperation network and the transfer of knowledge, technology, experience and good practices between the candidate Implementing Bodies of Greece and the respective Bodies of the Donor Countries.

You can find below the draft agenda:

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/111107/772/18.11.2020 διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ»

14/1/2021

Με την υπ' αριθ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/749/9/7.1.2021 (ΑΔΑ: 9ΒΨΛ4653Π8-ΤΡ7, ΑΔΑΜ: 21PROC008002370 2021_01_13) Απόφαση του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στη με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/111107/772/18.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007749601) Απόφαση για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)» της πράξης «Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», με κωδικό MIS 5045303, έως και την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00’.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/65413/435/13.11.2020 Πρόσκλησης για το έργο «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2021»

18/12/2020

Με την υπ' αριθ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/120621/854-15.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΤΞΟ4653Π8-ΕΦ6, ΑΔΑΜ: 20PROC007854428 2020-12-15) Απόφαση του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στη με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/65413/435-13.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007664935 2020-11-17) «Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για το έργο: «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2021» έως και τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00’.