Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Προγραμμάτων & Έργων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΥΣΠΕΔ:

1)αξιολογεί τις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, που προβλέπονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) έγκρισης των Στρατηγικών Mελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 και

2) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων

 

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των προγραμμάτων γίνεται προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα και αποτελεί υποχρέωση με βάση την κοινοτική Οδηγία 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων». Η συγκεκριμένη Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006).

Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω Ετήσιων Εκθέσεων, καθώς και μιας Συγκριτικής Έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης, που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες.

 Η ΕΥΣΠΕΔ, με τη συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.), οργάνωσε την 4η Συνάντηση του δικτύου για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, όπου συμμετείχαν στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Στη συνάντηση, μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν:

  • Προτάσεις επικαιροποίησης των υποδειγμάτων της Ετήσιας και Συγκριτικής Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των ΕΠ
  • Τα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω εκθέσεων

Συμπεράσματα 4ης Συνάντησης για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011)

 

Μετά από τη συνάντηση η ΕΥΣΠΕΔ, αφού επεξεργάστηκε τα σχόλια των συμμετεχόντων, οριστικοποίησε και απέστειλε στις αρμόδιες Υπηρεσίες στην τελική τους μορφή τα κατωτέρω:

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/05/2014