Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο (ΕΠΕΔΙ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Ε.ΠΕ.ΔΙ

 

Η θεσμοθέτηση ενός θεματικού Δικτύου για τον Τομέα του Περιβάλλοντος διευκολύνει τη συνεχή ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφόρησης μεταξύ των φορέων επιχειρησιακού προγραμματισμού και άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. Επιπλέον, συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της γνώσης όλων των συναρμόδιων φορέων και την υποστήριξη της δημόσιας διαβούλευσης, που προηγείται κάθε προγραμματικής ή θεσμικής πρωτοβουλίας στο χώρο των δημόσιων πολιτικών που αφορούν στο Περιβάλλον.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) οργανώνει και συντονίζει τη λειτουργία του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου (Ε.ΠΕ.ΔΙ.) (Υ.Α 135259/10 Απριλίου 2012). Το Ε.ΠΕ.ΔΙ αποτελεί ένα μέσο δικτύωσης και λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο ανταλλαγής καλών πρακτικών και πληροφόρησης µεταξύ των Υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα σε θέµατα Περιβάλλοντος.

Το Ε.ΠΕ.ΔΙ. αποτελεί πρωτοβουλία ανάλογη αυτής των Γενικών Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκεται σε αντιστοίχιση με άλλα ανάλογα Δίκτυα λοιπών Κρατών – Μελών. Στόχοι της συγκρότησης και λειτουργίας του Ε.ΠΕ.ΔΙ. είναι:

- H βελτιστοποίηση της παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων, που τίθενται από τη Νομοθεσία και τον Προγραμματισμό έργων και δράσεων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

- H διευκόλυνση και υποστήριξη της παρακολούθησης της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και των αντίστοιχων τομεακών / θεματικών πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

- H υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφόρησης και εμπειριών μεταξύ των Υπηρεσιών που σχεδιάζουν και υλοποιούν χρηματοδοτούμενες δράσεις και έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος

- H διαμόρφωση και εισήγηση μέτρων πολιτικής και κατευθύνσεων, σχετικά τόσο με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων όσο και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην άσκηση των επιμέρους τομεακών πολιτικών (Μεταφορές, Γεωργία, Τουρισμός, Βιομηχανία, Παιδεία κλπ)

- H λειτουργική υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών  ΕΝΕΑ-MA (European Network of Environmental & Managing Authorities της DG ENV της Ε.Ε)

Ενόψει της 1ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2014, και προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των σχετικών εργασιών, απεστάλη, στα μέλη του Ε.ΠΕ.ΔΙ. και σε σχετικούς με το θέμα φορείς, Ερωτηματολόγιο, προς συμπλήρωση.

Περιβαλλοντικά Δίκτυα:

 

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πληροφορίας Ανδαλουσίας

Δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ιρλανδίας

Γερμανικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πληροφορίας

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/05/2014