Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
                     

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027

 

COM (2018) 322-2.5.2018 MFF 2021-2027

COM (2018) 322-2.5.2018 MFF 2021-2027 Annex

Πρόταση ΠΔΠ 2021-2027

Παράρτημα Πρότασης ΠΔΠ 2021-2027

 

Στις 29 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην παρουσίαση της πρότασης κανονισμού για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων. καθώς και στην πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

 

COM (2018) 375-25.9.2018 common provisions

COM (2018) 375-25.9.2018 common provisions Annexes 1-22

COM (2018) 372-29.5.2018 ERDF & CF

COM (2018) 372-29.5.2018 ERDF & CF Annex I

COM (2018) 372-29.5.2018 Reg ERDF CF Annex II

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων Παραρτήματα 1-22

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ-ΤΣ

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ-ΤΣ Παράρτημα Ι

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ-ΤΣ Παράρτημα ΙΙ

 

Σχετικός σύνδεσμος:

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en/

 

                                          ------ο------

1Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περίοδο 2021 – 2027, καταρτίστηκε η 1η Εγκύκλιος από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Εγκύκλιος αυτή αποτελεί την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για τον σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021–2027, στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 και των Προγραμμάτων του.

Σύμφωνα με την 1η Εγκύκλιο, και ειδικότερα την παράγραφο 5.2.2.3 αυτής, συγκροτούνται Ομάδες Χάραξης Πολιτικών σε Υπουργεία και Περιφέρειες, οι οποίες θα συνεισφέρουν, κατ΄ αρμοδιότητα, στην όλη διαδικασία και σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού. Την ευθύνη λειτουργίας των Ομάδων αυτών αναλαμβάνουν στα Υπουργεία οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ.

Οι αρμόδιοι φορείς πολιτικής (μέσω της Ομάδας Χάραξης Πολιτικών) καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους, με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας το δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελεί το Παράρτημα Ι της 1ης Εγκυκλίου (Περιεχόμενο προτάσεων φορέων για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπόνηση του Εταιρικού Συμφώνου για την Ανάπτυξη –ΕΣΠΑ της χώρας καθώς και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων).

Η Ομάδα Χάραξης Πολιτικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), στον τομέα του Περιβάλλοντος, για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2021-2027, συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 150320/16.09.2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΩΧΝ14653Π8-3Α2).

Την ευθύνη και τον συντονισμό λειτουργίας της εν λόγω Ομάδας αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος».

 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - 2027

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, οι αρμόδιοι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μια σειρά από ουσιαστικές πολιτικοοικονομικές και θεσμικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο εθνικό και το κοινοτικό περιβάλλον. Οι κυριότερες εξελίξεις είναι η έξοδος της χώρας από τα προγράμματα στήριξης και η είσοδος της στον θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι δεσμεύσεις και οι μεταμνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας που αποτυπώνονται σε κείμενα συμφωνιών, οι κατευθυντήριες γραμμές για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι στόχοι πολιτικής των Ταμείων και βέβαια, η εγκεκριμένη Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας.

Τα κείμενα που αποτυπώνουν το παραπάνω προγραμματικό πλαίσιο είναι:

η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ενισχυμένης εποπτείας (COM(2019) 170 final 3.4.2019),

το παράρτημα της δήλωσης της Ευρωομάδας για την Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 2018 (Specific commitments to ensure the continuity and completion of reforms adopted under the ESM programme),

• η ανακοίνωση και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο:

- COM(2018)321Final 2.5.2018 - Παράρτημα

- COM(2018)322Final 2.5.2018 - Παράρτημα

• η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κανονισμό των Κοινών Διατάξεων των Διαρθρωτικών Ταμείων (COM(2018)375 Final 29.5.2018,

• οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Κανονισμούς που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) (COM(2018) 372, 29.5.2018 – COM(2018) 382, 30.5.2018), το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας COM(2018) 390 final 12.6.2018 και το στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (COM(2018)374, 29.5.2018),

το κείμενο της 7ης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

η Έκθεση για την Ελλάδα για το 2019 στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος Δ που αναφέρεται στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027,

το κείμενο «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030» όπου περιγράφεται η ολιστική στρατηγική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.), ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η 1η συνεδρίαση της Ομάδας Χάραξης Πολιτικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), στον τομέα του Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00’, στα γραφεία της υπηρεσίας μας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος», Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 (5ος Όροφος).

- Παρουσίαση "Προγραμματική Περίοδος 2021 - 2027"

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/10/2019