Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
                     

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027

 

COM (2018) 322-2.5.2018 MFF 2021-2027

COM (2018) 322-2.5.2018 MFF 2021-2027 Annex

Πρόταση ΠΔΠ 2021-2027

Παράρτημα Πρότασης ΠΔΠ 2021-2027

 

Στις 29 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην παρουσίαση της πρότασης κανονισμού για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων. καθώς και στην πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

 

COM (2018) 375-25.9.2018 common provisions

COM (2018) 375-25.9.2018 common provisions Annexes 1-22

COM (2018) 372-29.5.2018 ERDF & CF

COM (2018) 372-29.5.2018 ERDF & CF Annex I

COM (2018) 372-29.5.2018 Reg ERDF CF Annex II

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων Παραρτήματα 1-22

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ-ΤΣ

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ-ΤΣ Παράρτημα Ι

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ-ΤΣ Παράρτημα ΙΙ

 

Σχετικός σύνδεσμος:

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en/

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2019