Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
            

   

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: «Περιβάλλον και οικοσυστήματα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Διαχείριση Υδάτων»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος»

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 80% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021, και κατά 20% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, οι τρεις (3) Δότριες Χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) δημιούργησαν μηχανισμό, ο οποίος αποτελεί εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης, για έργα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω Προγραμμάτων σε 15 δικαιούχες χώρες. Ο ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 περιλαμβάνει 5 Τομείς Προτεραιότητας που αναλύονται σε 23 Προγραμματικές Περιοχές.

Τον Οκτώβριο του 2017 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες χώρες του ΧΜ ΕΟΧ για προγράμματα σε συνολικά επτά (7) Προγραμματικές Περιοχές. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιοχής 11: «Περιβάλλον και οικοσυστήματα» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» για την περίοδο 2014-2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 5.000.000€ και η διαχείριση του Προγράμματος ανατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος».

Η διαδικασία αποδοχής του «υπομνήματος (Concept Note)» για το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό Κανονισμό, έγινε τον Οκτώβριο του 2018 και η Προγραμματική Συμφωνία, μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2014-2021 για την υλοποίησή του Προγράμματος υπογράφτηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019.

Στις 21 Μαρτίου 2020, δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ 975/Β/21.3.2020) η με αρ. 24663/3-3-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη "Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο «Διαχείριση Υδάτων» (Programme D – Water Management), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ". Στην ως άνω Υπουργική Απόφαση επισυνάπτονται:

- η υπογραφείσα, μεταξύ Ελληνικών Αρχών και Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ, Προγραμματική Συμφωνία του Προγράμματος με τίτλο: «Διαχείριση Υδάτων» (Programme D - Water Management), Χ.Μ. ΕΟΧ 2014-2021, με παραρτήματα I και II (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) καθώς επίσης και

- η Eπιστολή Δέσμευσης του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαχειριστή του Προγράμματος, ότι θα τηρούνται οι όροι της ως άνω απόφασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Με το (ΦΕΚ 1556/Β/23.4.2020) "ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ" που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου 2020, "Στην 24663/3-3-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 975/21.3.2020 τ.Β’ αντικαθίσταται όλο το Παράρτημα Ι (Προγραμματική συμφωνία Προγράμματος Ανανεώσιμης Ενέργειας – Ενεργειακής Αποδοτικότητας) από το συνημμένο ορθόν (Προγραμματική συμφωνία Προγράμματος Διαχείρισης Υδάτων)".

Το Πρόγραμμα καλείται να καλύψει ανάγκες διαχείρισης των υδάτων ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών και νησιών, συμπεριλαμβάνοντας τη στήριξη έργων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ύδατος και την παροχή ύδατος μέσω αφαλάτωσης. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού ή ειδικών ομάδων πληθυσμού υποστηρίζονται μέσω σχημάτων «μικρών επιχορηγήσεων».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, που έχει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων, θα χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν σε προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιών μονάδων αφαλάτωσης, σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες (όπως για παράδειγμα τεχνολογίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διάθεση άλμης από μονάδες αφαλάτωσης), καθώς και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ταυτόχρονα, θα χρηματοδοτηθούν έργα για την αντιμετώπιση διαρροών νερού και τη μείωση της απώλειας ύδατος (όπως για παράδειγμα τηλεμετρικά συστήματα) σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επίσης ερευνητικά έργα σχετικά με την καλή κατάσταση των υδάτινων σωμάτων, τα οποία θα παρέχουν δεδομένα και λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων ή τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχολεία που θα αναδεικνύουν τα προβλήματα ύδατος και τη σημασία της βελτίωσης της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων.

Οι πράξεις που θα ενταχθούν, δύναται να υλοποιηθούν σε συνεργασία των φορέων υλοποίησης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εταίρους ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία με εταίρους από τις Δότριες χώρες.

Για τη διαδικασία συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα δημοσιευτούν από τον Διαχειριστή του Προγράμματος μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας, ενώ θα προηγηθεί σχετική ημερίδα δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν σχετική πληροφόρηση από τους παρακάτω ιστότοπους:

https://eeagrants.org/

https://eeagrants.gr/

 

BLUE BOOK - Priority sectors & Programme areas
2014-2021

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Eligible Priority Sectors and Programme Areas

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Template for MoU

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Information & Communication Requirements

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Template for Bilateral Fund Agreement

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Template for Programme Concept Note

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Template for Programme Agreement

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Template for Technical Assistance Agreement

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 - Technical Assistance budget

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Template for a Forecast of likely payment applications

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Template for irregularities Reports

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

BILATERAL GUIDELINE 2014-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Work Plan Template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Expression of Interest

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Request for Advance Payment

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Partnership Agreement Template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Certification of costs claimed by donor partner

 

GUIDELINE FOR EDUCATIONAL PROGRAMMES 2014-2021

 

GUIDELINE FOR RESEARCH PROGRAMMES 2014-2021

 

RESULTS GUIDELINE 2014-2021

 

RESULTS GUIDELINE REVISED MARCH 2021

 

PROJECT LEVEL INFORMATION TEMPLATE FM 14-21

 

RESULTS REPORTING GUIDE - DECEMBER 2017

 

RESULTS FRAMEWORK TEMPLATE

 

RISK MANAGEMENT STRATEGY 2014-2021

 

CORE INDICATORS GUIDANCE 2014-2021

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 2014-2021

 

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2021