Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
                                    

                                                                             

Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020 για την χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του αναπτυξιακού προγραμματισμού θα περιγραφεί στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ – νέο ΕΣΠΑ), οι διαπραγματεύσεις για το οποίο, με τους Ευρωπαίους Εταίρους, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Σχεδιασμός του ΣΕΣ για τον Τομέα του Περιβάλλοντος & της Ενέργειας στοχεύει στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών της χώρας σε υλικές και άυλες επενδύσεις και βασίζεται, κυρίως, στα παρακάτω κείμενα:

• Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

• Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014

• Στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Ταμεία της Ε.Ε (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας). Τα σχέδια κανονισμών, μετά από διαπραγμάτευση με τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται σε τελική μορφή πριν την έγκρισή τους από την Επιτροπή.

• Στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2014-2020. Για το ΠΔΠ έχει επέλθει συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27 ΚΜ) τον Φεβρουάριο 2013 και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

• Στο 7ο Πρόγραμμα Δράσης (ΠΔΠ) για το Περιβάλλον

Η αρχική θέση των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφώνου εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα, για την περίοδο 2014-2020, αποτυπώνονται στο «Position paper», που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2012.

Σε συνέχεια της 1ης Εγκυκλίου, για τον Σχεδιασμό και την Κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιόδου 2014 – 2020, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2012 από το Υπ. Α.Α.Υ.Μ.&Δ., κατατέθηκαν, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.):

• Το Κείμενο Προτάσεων ΥΠΕΚΑ (Τομέας Περιβάλλον) για τη Διαμόρφωση των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020.

• Ο Αναπτυξιακός Προγραμματισμός Τομέα Ενέργειας Περιόδου 2014-2020.

Στη συνέχεια, η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. απέστειλε, προς το Υπ. Α.Α.Υ.Μ.&Δ., Συνοπτικό Σχέδιο Κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τους Τομείς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο συνολικό Κείμενο, ευθύνης Υπ. Α.Α.Υ.Μ.&Δ., και καταρτίστηκε η 2η Εγκύκλιος του Υπ. Α.Α.Υ.Μ.&Δ., που απευθύνθηκε προς όλες τις Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές Προγραμματισμού και Σχεδιασμού (τέλος Μαρτίου 2013).

Με Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και της Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ, συστάθηκαν και στελεχώθηκαν, στο ΥΠΕΚΑ, οκτώ (8) Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ), για την προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι οποίες λειτουργούν υπό τον συντονισμό της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. έως την έγκριση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Η 1η συνεδρίαση των ΘΟΕ, σε ολομέλεια, πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2013 (παρουσιάσεις) ενώ ακολούθησαν συνεδριάσεις των 8 Ομάδων, με σκοπό την ανταπόκριση του ΥΠΕΚΑ στην 2η Εγκύκλιο του Υπ. Α.Α.Υ.Μ&Δ.

Στελέχη της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. συμμετείχαν, ως εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, στα περισσότερα από τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Περιφέρειες, για τον προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020, παρουσιάζοντας της θέσεις του Υπουργείου.

Το 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2013 με ευθύνη του Υπ. Α.Α.Υ.Μ.&Δ. και ακολούθως, στις 21-05-2013, διοργανώθηκε, με ευθύνη της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. το Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΥΠΕΚΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερόμενων, συντάχθηκε και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης το κείμενο με τις "Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ". Το κείμενο αυτό είναι αποτέλεσμα των εργασιών των Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ), καθώς και των συμπερασμάτων του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του ΥΠΕΚΑ και συντάχθηκε σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, που περιλαμβάνονται στις παρ. 3.3.3. και 3.3.4.2. της 2ης εγκυκλίου και ακολουθεί τη δομή και το περιεχόμενο του κεφ. 5 αυτής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2018