ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

Σε συνέχεια της έγκρισης των ΕΠ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, το Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού διαμόρφωσε Εγκύκλιο με στόχο την άμεση έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης των ΕΠ, όπως αυτή περιγράφεται στο αρ. 19 του Ν. 4314/2014, και την κατάρτιση του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ).

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την εξειδίκευση των ΕΠ, η οποία γίνεται με βάση το «τυποποιημένο έγγραφο ΕΕΕΠ», το οποίο έχει συντάξει η ΕΑΣ, βάσει του άρθρου 19 του Ν. 4314/2014, και το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της Εγκυκλίου.

 

Οι ενότητες του τυποποιημένου εγγράφου ΕΕΕΠ είναι οι εξής :

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – Περιγράφονται τα γενικά μεθοδολογικά στοιχεία για την κατάρτιση του εγγράφου ΕΕΕΠ, π.χ. κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης, κριτήρια επιλογής δράσεων που θα εξειδικευτούν κλπ. Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας, κάθε ΔΑ θα περιγράψει λεπτομερώς και θα συμπεριλάβει τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την επιλογή των δράσεων που εξειδικεύτηκαν, κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα κριτήρια.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β – Περιγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την  κατάρτιση των εγγράφων ΕΕΕΠ. Κάθε ΔΑ θα περιγράψει αναλυτικότερα τα βήματα που ακολουθήθηκαν και μπορεί να περιγράψει και περαιτέρω ενέργειες που ακολούθησε κατά περίπτωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Περιλαμβάνει το περιεχόμενο του εγγράφου ΕΕΕΠ, ήτοι το κύριο σώμα της εξειδίκευσης, το οποίο θα πρέπει να ακολουθεί τη δομή του εγγράφου στο Παράρτημα Ι. Όλοι οι πίνακες του εγγράφου αποστέλλονται σε μορφή  excel μαζί με την παρούσα εγκύκλιο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – Περιλαμβάνει τον πίνακα προγραμματισμού ετήσιων στόχων όπως προβλέπεται στο αρ. 19 του Ν. 4314/2014. Σχετικό πρότυπο αρχείο excel αποστέλλεται μαζί με την παρούσα εγκύκλιο).

Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Εγκυκλίου περιλαμβάνεται το «τυποποιημένο έντυπο πρότασης» με το οποίο οι Επιτελικές Δομές ή ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Επιτροπή ΕΣΠΑ (ΠΕΑΣ) υποβάλουν τις προτάσεις τους προς τις ΔΑ.

 

 Εγκύκλιος εξειδίκευσης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020

 Παραρτήματα

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/11/2015