ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 2014-2020 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

 ΦΕΚ ΣΔΕ 2014-2020

 Έκδοση Πρόσκλησης (Έντυπα/Οδηγοί)

 Επιλογή/έγκριση πράξεων (Έντυπα)

 Έγκριση Διακήρυξης (Έντυπα)

 Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (Έντυπα)

 Τροποποίηση νομικής δέσμευσης (Έντυπα)

 

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/11/2015