Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

                                              

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

     "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων"

                              Διαχειριστής Προγράμματος

      ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)δημιουργήθηκε το 1994 από την ένωση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο εξής Δότριες Χώρες) μέσω ειδικής συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου στα κράτη μέλη του ΕΟΧ, καλύπτει και τη συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη,η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον κ.λπ.

Με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, οι τρεις (3) Δότριες Χώρες δημιούργησαν χρηματοδοτικό μηχανισμό για την περίοδο 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014), ο οποίος αποτελεί εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης, για έργα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω προγραμμάτων σε 16 δικαιούχες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΧΜ ΕΟΧ ανέρχεται σε 1.8 δις. Ευρώ. Ο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 περιλαμβάνει 12 Τομείς Προτεραιότητας που αναλύονται σε 32 Προγραμματικές Ενότητες.

 

 Η Ελλάδα υπέγραψε, το Νοέμβριο του 2011, Μνημόνιο Κατανόησης με τις τρεις (3) δότριες χώρες του ΕΟΧ, στο οποίο έχει περιληφθεί «Προγραμματική Περιοχή» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση». Η προϋπολογισμένη συμμετοχή του ΧΜ του ΕΟΧ, για τη συγκεκριμένη Προγραμματική Περιοχή για την Ελλάδα, ανέρχεται στα 9.510.000,00 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος προϋπολογισμού 11.188.000,00 ευρώ. Το σχετικό Πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περιλαμβάνει και «Προκαθορισμένο Έργο» με τίτλο «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλάσσιων Υδάτων».Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) έχει οριστεί Διαχειριστής του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων».

Η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της, συνέταξε, κατόπιν ευρείας δημόσιας διαβούλευσης, το σχετικό Πρόγραμμα, το οποίο, τον Ιούλιο του 2012, υπέβαλε, μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) στον ΧΜ ΕΟΧ για περαιτέρω αξιολόγηση. Ο ΧΜ ΕΟΧ τον Νοέμβριο του 2013, μετά τις απαραίτητες πληροφορίες που συνέλεξε και τη σχετική επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, κατέληξε στο Σχέδιο Προγράμματος (en /ελ) για το οποίο έχει συναφθεί η, προβλεπόμενη από τον Κανονισμό, Προγραμματική Συμφωνία (βλ. σχετικά έγγραφα αρ. 5) μεταξύ Ελληνικών Αρχών και Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ.

Στις 29 Ιουλίου 2014, δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ 2072/Β/29.07.2014) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη "Συγχρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ ως Διαχειριστή (Programme Operator) του Προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων". Στην ως άνω Υπουργική Απόφαση επισυνάπτεται η υπογραφείσα, μεταξύ Ελληνικών Αρχών και Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ, Προγραμματική Συμφωνία για τη χρηματοδότηση του προγράμματος "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων" στα αγγλικά και στα ελληνικά. Επίσης, στην ίδια ΥΑ επισυνάπτεται η επιστολή Δέσμευσης του Διαχειριστή του προγράμματος.

Παράλληλα, εκπονήθηκε και υποβλήθηκε, στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.ΠΕ.), ο Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου του Προγράμματος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Αρχής Προγραμματισμού, με βάση την Οδηγία 2001/42, περί Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

Στις 28 Νοεμβρίου του 2013, πραγματοποιήθηκε, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Aνταγωνιστικότητας (με την υποστήριξη του Γραφείου του ΧΜ ΕΟΧ στις Βρυξέλλες), ημερίδα για την έναρξη της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων, στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, προγραμμάτων για την Ελλάδα. Στην ημερίδα αυτή η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. παρουσίασε το σχετικό Πρόγραμμα, αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ (Πρόσκληση, Παρουσίαση, Φωτογραφίες).

 

Σχετικά έγγραφα

 

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΧΜ-ΕΟΧ

2009-2014
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Eligible Programme areas EEA Grants

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Template for MoU - EEA Grants

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Strategic report template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : Information and Publicity Requirements

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : Irregularities reporting template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 : Technical assistance budget

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 : Forecast of likely payment applications - template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 : Reporting on interest earned - template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 : Programme Operators' Manual

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 - Programme proposal template

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 - Financial annex to the Final Programme Report

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 - Final Programme Report template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 : Programme Agreement template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 : Interim financial report template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 : Rules for the establishment and implementation of donor partnership programmes falling under the Programme Areas "Research within Priority sectors" and "Billateral Research Cooperation"

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 - Interim financial report template

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 - Reporting on incurred expenditure template

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 : Table of total and net financial contributions

 

(ημ. τροποποίησης 4 Φεβρουαρίου 2016)

 

 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

(ημ. τροποποίησης 1 Ιουνίου 2015)

 

 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014-Κατανομή των πόρων"(ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ του Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ - ΕΟΧ 2009-2014 με τίτλο: "Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων", GR02

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΔΕ - GR02

 ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
"Συγχρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ ως Διαχειριστή (Programme Operator) του Προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων"(ΦΕΚ 2072/Β/29.07.2014)

 

Χρήσιμες συνδέσεις

EEA-Grants

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - ΕΟΧ 

 

 

 

 

 

 

Άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 στην Ελλάδα:

          

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/06/2016