Δημοσιότητα & Προβολή 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

 

Η Πληροφόρηση και η Δημοσιότητα στο πλαίσιο του ΧΜ-ΕΟΧ, σε επίπεδο Προγράμματος και χρηματοδοτούμενων έργων, είναι σημαντικές και απαραίτητες δράσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις ορίζονται στα άρθρα 4.7.2 και 4.7.3 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014.

 

 Communication plan

 Communication and design manual

 Annex 4: Information and Publicity Requirements

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017