Κόμβος ενημέρωσης και πληροφόρησης για την ΟΕΣΔΥ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

To Πλαίσιο υλοποίησης δράσεων στο τομέα των υδάτων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020

  

Το πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης των Υδάτων της χώρας καθορίζεται από:

- Την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, βάσει της οποίας καταρτίζονται τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων

- Τις λοιπές οδηγίες που σχετίζονται με τα νερά και θέτουν υποχρεώσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. (περιλαμβάνονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Οι απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο αυτό καταγράφονται/ κωδικοποιούνται στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας με τη μορφή των προγραμμάτων μέτρων. Στα 14 Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας γίνεται η περιγραφή των χαρακτηριστικών των ποταμών, των λιμνών, των παράκτιων υδάτων, των υπόγειων υδάτων και των προστατευόμενων περιοχών που σχετίζονται με τα ύδατα.Ειδικότερα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

η αναλύση των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στα νερά

•το δίκτυο παρακολούθησης των νερών και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, από τα οποία φαίνεται η οικολογική, η χημική και η ποσοτική κατάσταση των υδάτων

•o κατάλογος των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται για τα ύδατα

•η οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού

ο καθορισμός των στόχων σχετικά με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

•τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται την επίτευξη των ανωτέρω

 

Το σύνολο των επενδύσεων/δράσεων/έργων, που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στον τομέα υδάτων, θα πρέπει να απορρέει από τις προβλέψεις των Σχεδίων αυτών.

Τα προγράμματα μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης περιλαμβάνουν δράσεις που απαιτούνται σε επίπεδο χώρας αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.Για τα μέτρα που υλοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργεία όπως ΥΠΑΑΤ, Υπ. Εσωτερικών, ΥΠΕΚΑ κ.λπ.) συντονιστής είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Για τα μέτρα που υλοποιούνται από περιφερειακές υπηρεσίες/φορείς και ιδιώτες συντονιστής είναι η Δ/νση Υδάτων της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  

To Πλαίσιο των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης

Τα Προγράμματα Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης περιλαμβάνουν δράσεις που απαιτούνται σε επίπεδο χώρας αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Τα Προγράμματα Μέτρων περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό Παράρτημα των Σχεδίων Διαχείρισης και περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες μέτρων:

Τα Βασικά Μέτρα (ΒΜ) που αφορούν δράσεις/έργα και ενέργειες που απορρέουν απ’ ευθείας από τις Οδηγίες και περιλαμβάνουν:

• Μέτρα για τα νερά που απορρέουν από την εφαρμογή των υφιστάμενων κοινοτικών βασικών οδηγιών όπως:

          - Τα ύδατα κολύμβησης (76/160/ΕΟΚ και 2006/7).

- Τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ).

- Το πόσιμο νερό (80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ).

- Την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ).

- Τα οικοσυστήματα (92/43/ΕΟΚ).

- Την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (96/61/ΕΚ).

- Την προστασία από τη νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ).

- Τα προϊόντα φυτοπροστασίας (91/414/ΕΟΚ).

- Τα μεγάλα ατυχήματα (Seveso, 96/82/ΕΚ).

- Την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ).

- Την ιλύ σταθμών καθαρισμού (86/278/ΕΟΚ).

• Μέτρα που απαιτούνται για την για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αναφέρονται στο Αρθρο 11(β) – (11ιβ) αυτής.

Συμπληρωματικά Μέτρα (ΣΜ) τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις/έργα και ενέργειες που αφορούν

• οριζόντια όλο το Υδατικό Διαμέρισμα

• συγκεκριμένα Υδατικά συστήματα που πιθανόν να μην πληρούν τους στόχους Οδηγίας

Το Περιεχόμενο των Σχεδίων Διαχείρισης καθορίζεται στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 10 και Παράρτημα VII του ΠΔ 51/2007). Αναλυτικότερα, τα Σχέδια Διαχείρισης περιέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ.

 

Η Ομάδα Εργασίας Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ΟΕΣΔΥ)

                       

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2014