Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  Γενικός στόχος του έργου είναι η συγκέντρωση και ο εκσυγχρονισμός της δασικής νομοθεσίας σε ενιαίο και σύγχρονο κείμενο και η διασφάλιση και διευκόλυνση της άμεσης και ταχείας πρόσβασης σε αυτό από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις, νομικούς αλλά και ενδιαφερόμενους φορείς της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών και των κατά τόπους δασικών υπηρεσιών.

 

Το φυσικό αντικείμενο  περιλαμβάνει:

• Τη συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης.

• Την τεκμηριωμένη ανάπλαση της δασικής νομοθεσίας σε καίρια σημεία αυτής.

• Τη δημιουργία Κώδικα, με ενοποίηση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

• Την προβολή, δημοσιότητα και εν γένει διάχυση των αποτελεσμάτων της παρούσας πράξης.

• Τη δημιουργία κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής.

Η Ειδική Γραμματεία Δασών, η οποία είναι ο φορέας πρότασης και λειτουργίας, προχώρησε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22,του Ν. 3614/2007 με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ), η οποία, έχοντας την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια τύπου Β’, ανέλαβε να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου.    Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.545.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), εντάχθηκε στο Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013 μετά από τη σχετική αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλε η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ και συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%.

Για την υλοποίηση του έργου προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2012.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Σχετικά αρχεία

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης

Δημοσίευση σε Ε.Ε.

Περίληψη

Αποστολή περίληψης σε ελληνικό τύπο

Αποστολή περίληψης σε εβδομαδιαίο τοπικό τύπο

Αποστολή περίληψης σε εφημερίδα της κυβέρνησης

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιτροπής Ενστάσεων

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/02/2014