Ομάδα Εργασίας Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ΟΕΣΔΥ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
               

 

 

 

 

Η Ομάδα Εργασίας για την Εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΣΔΛΑΠ) της Χώρας συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο:

• Τον συντονισμό και τη λειτουργική υποστήριξη, τόσο σε τοπικό όσο και διαπεριφερειακό επίπεδο, της εφαρμογής των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και

• Την ανταλλαγή πληροφόρησης, τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών και των Κινδύνων Πλημμύρας.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους εκπροσώπους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των αντίστοιχων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΠΕΠ 2014-2020, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Π.Α.Α., της ΕΥΣΕ, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΝ (ΕΓΥ) και της Ειδικής Υπηρεσίας "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος".

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος". Η Ομάδα Εργασίας συγκαλείται από την Ειδική Υπηρεσία "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος". Ο ιστότοπος naias.eysped.gr λειτουργεί ως κόμβος ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας σχετικά με τις δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας και την πορεία υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης. Η Ομάδα υποστηρίζεται σε Τεχνικά και Επιστημονικά Θέματα από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ.

 

 Απόφαση τροποποίησης Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας ΣΔΛΑΠ

 Πίνακας Μελών Ομάδας Εργασίας ΣΔΛΑΠ

  

                          

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04/08/2017