Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων (Bilateral Relations) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
                     

   

Η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων Χωρών και του δικαιούχου κράτους είναι ένας  γενικός στόχος του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014.

Για την επίτευξη του ο Διαχειριστής Προγράμματος ενθαρρύνει την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τις Δότριες Χώρες. 

Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που χρηματοδοτούνται σε επίπεδο προγράμματος αφορούν στη διευκόλυνση:

·         της διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας σε «έργα σε συνεργασία» μεταξύ των εταίρων από τις Δότριες Χώρες και των δυνητικών Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος (Μέτρο Α)

·         της δικτύωσης, της ανταλλαγής και της μετάδοσης τεχνογνωσίας  μεταξύ των Φορέων Υλοποίησης και των εταίρων τους και άλλων σχετικών φορέων των Δότριων Χωρών. (Μέτρο Β)

Οι δράσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις ορίζονται στα άρθρα 3.1 - 3.6 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014, καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενδυνάμωση των Διμερών Σχέσεων  (Guideline for strengthened bilateral relations - EEA and Norway Grants 2009 – 2014)

 

                                     -------ο-------

 

ΜΕΤΡΟ Α 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 13/1/2015

 Ημερήσια Διάταξη

 Παρουσιάσεις Εκδήλωσης Γνωριμίας 13/1/2015

 

ΜΕΤΡΟ Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποστήριξη της Δικτύωσης, Ανταλλαγής και Μεταφοράς Γνώσης, Τεχνολογίας, Εμπειρίας  και Καλών Πρακτικών ανάμεσα στους φορείς υλοποίησης των έργων του Προγράμματος και φορείς από τις δότριες χώρες.

 Πρόσκληση

 Φύλλο Αξιολόγησης

 Έντυπο Αίτησης

 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για την υποστήριξη της Δικτύωσης, Ανταλλαγής και Μεταφοράς Γνώσης, Τεχνολογίας, Εμπειρίας  και Καλών Πρακτικών ανάμεσα στους φορείς υλοποίησης των έργων του Προγράμματος και φορείς από τις δότριες χώρες.

 Τροποποίηση - Πρόσκληση

 Τροποποίηση - Φύλλο Αξιολόγησης

 Τροποποίηση - Έντυπο Αίτησης

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

-  ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β' στο πλαίσιο της δράσης 'Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 'Δράσεις Διμερών Σχέσεων - Μέτρο Β' στο πλαίσιο της δράσης 'Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'.

- ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β' στο πλαίσιο της δράσης 'Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη Διατήρηση και Προστασία της Βιοποικιλότητας'.

 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β' στο πλαίσιο της δράσης 'Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: Εφαρμογή στην Κρήτη.

- ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β' στο πλαίσιο της δράσης 'Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για τη βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού'.

- ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β' στο πλαίσιο της δράσης 'Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής'.

- ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β' στο πλαίσιο της Προκαθορισμένης Πράξης 'Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων'.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 'Δράσεις Διμερών Σχέσεων - Μέτρο Β' στο πλαίσιο της Προκαθορισμένης Πράξης 'Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων'.

- ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β' στο πλαίσιο της δράσης 'Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου'.

- ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β' στο πλαίσιο της δράσης ' Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης - AQUAMAN

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 'Δράσεις Διμερών Σχέσεων - Μέτρο Β' στο πλαίσιο της δράσης 'Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης - AQUAMAN' .

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2017