ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

                                                        

 

- «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας».

Με την με Α.Π. Οικ.16/03.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΨΩ465ΧΙ8-2ΛΣ) απόφαση εντάχθηκε η πράξη «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας.», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.600.000,00 € και η χρονική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται έως 31.12.2023.

Το πρώτο Υποέργο της ανωτέρω πράξης με τίτλο: «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και προϋπολογισμό 1.240.000,00 €, έχει αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων/ενεργειών δημοσιότητας με στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των αρμόδιων φορέων σε θέματα που αφορούν σε αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διασφαλίζοντας τη διάχυση των πολιτικών του και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

• Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας χρονικά κατανεμημένου και οικονομικά κοστολογημένου

• Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών, Ερευνών

• Οργάνωση Ημερίδων, Συνεδρίων, Σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων

• Οργάνωση συναντήσεων ευρωπαϊκών και διεθνών επιτροπών

• Προβολή στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο

• Δημιουργικές προτάσεις και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εργαλείων

• Γενικά Έξοδα Λειτουργίας

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο υποέργο, προϋπολογισμών 120.000,00 € έκαστο, αφορούν στο σχεδιασμό και συντονισμό της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη 16η, 17η και 18η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας αντίστοιχα.

  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΝ 2018-2023

  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΝ 2018-2023

 

- «Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5030923 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Με την με Α.Π. Οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1758/22-02-2019 (ΑΔΑ: 7Μ06465Χ18-0ΨΒ) απόφαση εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο: «Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 214.000 € και η χρονική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται έως 31.12.23.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα:

Υποέργο 1: «Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και ανάπτυξη εφαρμογής για υποβολή αναφορών, σύμφωνα με την Απόφαση 2011/850/ΕΕ», με στόχο την προσαρμογή στις οριακές τιμές των εκπομπών των ρύπων για τους οποίους σημειώνεται υπέρβαση, υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για τις ζώνες και οικισμούς που παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών ρύπων.

Αντικείμενο του υποέργου είναι:

• Η εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή της Αθήνας (ευρύτερη περιοχή που καλύπτει το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης) και

• Η δημιουργία συμβατών αρχείων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, σχετικά με την υποβολή σχεδίων δράσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 90.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή των παραδοτέων.

Υποέργο 2: «Ανανέωση / συμπλήρωση εξοπλισμού και διαδικασιών του Εργαστηρίου Ποιότητας της Ατμόσφαιρας που λειτουργεί στο ΥΠΕΝ». Η υποχρέωση λειτουργίας του εργαστηρίου απορρέει από την εθνική (ΚΥΑ ΗΠ14122/549/Ε.103/2011, όπως ισχύει) και κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 2008/50/ΕΚ). Στόχος του είναι η ανανέωση / συμπλήρωση του εργαστηριακού εξοπλισμού του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς «Ποιότητας Ατμόσφαιρας» μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης για τις ανάγκες λειτουργίας του εργαστηρίου.

Αντικείμενο του υποέργου είναι:

• Η προσαρμογή του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς «Ποιότητας Ατμόσφαιρας» στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.

• Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς «Ποιότητας Ατμόσφαιρας» και για συμμετοχή του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς «Ποιότητας Ατμόσφαιρας» σε διεργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας σε σχήματα υπό την εποπτεία της Ε.Ε.

• Η οργάνωση διεργαστηριακών συγκρίσεων τεχνικού μετρητικού εξοπλισμού των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια του υποέργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2019