Έγγραφο Εξειδίκευσης Διαδικασιών του Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ – ΕΟΧ 2014 - 2021 με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

 

 

 

Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Διαδικασιών του Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ – ΕΟΧ 2014 - 2021 με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» αποτελεί λεπτομερή περιγραφή του επιμέρους Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου στο επίπεδο του προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ – ΕΟΧ) 2014-2021 με τίτλο: «Διαχείριση Υδάτων», που υλοποιείται από τον Διαχειριστή του Προγράμματος Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα αναφέρεται ως ΔΠ από εδώ και στο εξής. Το κείμενο αφορά στην εξειδίκευση της οργάνωσης και των διαδικασιών του ΔΠ, στο πλαίσιο του κοινού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), σε συνέχεια του άρθρου 5.7, παρ. 2, του Κανονισμού για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. Το κείμενο της εξειδίκευσης βασίζεται στο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021», στο οποίο προβλέπονται διαδικασίες και έντυπα για το σύνολο των ελληνικών προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

 

Έγγραφο Εξειδίκευσης Διαδικασιών του ΔΠ ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021 με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» (ΑΔΑ: ΩΘ4Ω4653Π8-ΗΩ5)

Συνημμένα:

Ε.Ι_1_ΕΞ1: Έντυπο υποβολής πρότασης (ειδικά για προτάσεις πράξεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του output 1.2)

E.I_1_ΕΞ2: Οδηγίες για τη σύναψη εταιρικής συμφωνίας συνεργασίας για την υλοποίηση Έργου και επιστολή δήλωσης προθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7.7 του κανονισμού της ΚΥΑ ΕΟΧ 2014-2021, για τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών (φορέα υλοποίησης και εταίρων)

Ε.Ι_1_ΕΞ3: Διαχειριστική Ικανότητα φορέα υλοποίησης

Ο_Ε.Ι_1_ΕΞ3: Οδηγός διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020

E.Ι_2_ΕΞ1: Προσωρινός πίνακας προτάσεων Σταδίου Α’ 

Ε.Ι_2_ΕΞ2: Οριστικός πίνακας προτάσεων Σταδίου Α΄

Ε.Ι_2_ΕΞ3: Υπεύθυνη Δήλωση περί Εμπιστευτικότητας, Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων και αποδοχής δημοσίευσης στοιχείων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2020