Μέλη του ΕΠΕΔΙ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

 

Στο ΕΠΕΔΙ συμμετέχουν εθνικές και περιφερειακές αρχές που έχουν αρμοδιότητες προγραμματισμού έργων ή/και προγραμμάτων στον τομέα του Περιβάλλοντος ή ασκούν νομοθετημένες αρμοδιότητες συναφείς με θέματα Περιβάλλοντος, καθώς και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι – εμπειρογνώμονες από ακαδημαϊκούς – ερευνητικούς φορείς, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων και επιστημονικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το περιβαλλοντικό δίκτυο απαρτίζεται από εκπροσώπους– σημεία επαφής από όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης και έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής σε σχέση με τα έργα και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους στη χώρα.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/05/2014