Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Τομεακών ΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠ

 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007 – 2013

1. ΚΩΔ.01 Ε.Π."ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"-ΕΠΠΕΡΑΑ

   ΚΩΔ. SFC (CCI): 2007GR161PO005

ΚΥΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 127573/10.08.2007)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης Έτους 2010

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης Έτους 2011

Ιστοσελίδα: www.epperaa.gr

 

2. ΚΩΔ.02 Ε.Π. "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"- ΕΠΕΠ

   ΚΩΔ. SFC (CCI): 2007GR161PO004

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 127182/10.08.2007)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης Έτους 2010

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Συγκριτικής Έκθεσης 2007-2010

Ιστοσελίδα: www.epep.gr

 

3. ΚΩΔ. 03 Ε.Π."ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" -ΕΠΑΝ ΙΙ

ΚΩΔ. SFC (CCI): 2007GR161PO001

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 125956/07.08.2007)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης 2009-2010

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Συγκριτικής Έκθεσης 2007-2010

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/05/2014