Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάλογος αναθέσεων έτους 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Τομέας Περιβάλλον /τ. ΕΥΣΠΕΔ (2015ΣΕ07520007).

28/2/2017

Σε εφαρμογή του Άρθρου 24 (Εκ των υστέρων δημοσιότητα) της υπ’ αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ 449/Β΄/24.2.2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», αναρτούμε κατάλογο με τις αναθέσεις της υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Τομέας Περιβάλλον /τ. ΕΥΣΠΕΔ (2015ΣΕ07520007), έτους 2016.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2017