Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάλογος αναθέσεων έτους 2017 στο πλαίσιο του Έργου "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ),(2016ΣΕ27510009).

24/1/2018

Σε εφαρμογή του Άρθρου 14 (Εκ των υστέρων δημοσιότητα) της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/Β΄/3.3.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», αναρτούμε κατάλογο με τις αναθέσεις της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο του Έργου "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ),(2016ΣΕ27510009)", έτους 2017.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/1/2018