Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023».

25/7/2018

Με την υπ' αριθ. οικ. 145471/25.7.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003478512) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023» της πράξης «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας» με κωδικό MIS 5010624. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 27/8/2018 και ώρα 14:00'.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/8/2018