Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδ.2008/50/ΕΚ & ανάπτυξη εφαρμογής για υποβολή αναφορών, σύμφωνα με την Απ.2011/850/ΕΕ»

14/5/2019

Με την υπ' αριθ. 150184/14.5.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004942852) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου «Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και ανάπτυξη εφαρμογής για υποβολή αναφορών, σύμφωνα με την Απόφαση 2011/850/ΕΕ» της πράξης «Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων», με κωδικό MIS 5030923.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., είναι η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00'.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/6/2019