Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ Υ.Π.ΕΝ.»

12/7/2019

Με την υπ' αριθ. 150385/5.7.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005288494) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ Υ.Π.ΕΝ.» της πράξης «Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων», με κωδικό MIS 5030923. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., είναι η Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00'.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/8/2019