Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) Υ.Π.ΕΝ.»

24/12/2019

Με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/118948/170 – 20.12.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC006100369) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) Υ.Π.ΕΝ.» της πράξης «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας», με κωδικό MIS 5010624. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., είναι η Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00'.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/2/2020