Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στοιχείων της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)»

2/5/2020

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)/ Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, βασικά στοιχεία της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)», προϋπολογισμού 253.350,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το προς διαβούλευση αρχείο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» με μοναδικό κωδικό 20DIAB000009536.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα ανάρτησής της στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

O σχολιασμός είναι άμεσος και διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page215.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=100ntsrwut_4&_afrLoop=7261659944292531#%40%3F_afrLoop%3D7261659944292531%26wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Djkqonefaa_142/index.html.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/5/2020