Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ»

11/2/2021

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» των επί μέρους τμημάτων:

• ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ)», εκτιμώμενης αξίας 616.883,47€ πλέον ΦΠΑ 148.052,03€

• ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)», εκτιμώμενης αξίας 616.883,47€ πλέον ΦΠΑ 148.052,03€

• ΤΜΗΜΑ 3: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 513.161,29€ πλέον ΦΠΑ 123.158,71€

• ΤΜΗΜΑ 4: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 183.343,14€ πλέον ΦΠΑ 44.002,35€

• ΤΜΗΜΑ 5: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΟΛΟΥ», εκτιμώμενης αξίας εκτιμώμενης αξίας 183.343,15€ πλέον ΦΠΑ 44.002,36€

• ΤΜΗΜΑ 6: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 101.425,81€ πλέον ΦΠΑ 24.342,19€

της πράξης «Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», με κωδικό MIS 5045303.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη την 8η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00’, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται 5η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 105877,1, 106171, 106173, 106174, 106175 και 106176 για τα Τμήματα 1 έως 6 αντίστοιχα (βλ. και σχετικό Πίνακα παρακάτω).

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !

Στο κεφάλαιο 1.6 της Διακήρυξης, που ακολουθεί, εκεί όπου αναφέρεται:

η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 105877

ισχύει η εξής διατύπωση:

η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς : 105877,1, 106171, 106173, 106174, 106175 και 106176 για τα Τμήματα 1 έως 6 αντίστοιχα.

Ακολουθούν τα έγγραφα της Σύμβασης:

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/2/2021