Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης  

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ως στόχο έχουν την επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού και του προσωπικού φύλαξης των φορέων διαχείρισης των ΠΠ, σε θέματα παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης των πληθυσμών των ζωικών και φυτικών ειδών και των τύπων οικοτόπων στις περιοχές ευθύνης των φορέων διαχείρισης.

Η σημασία αυτής της επιμόρφωσης αφορά σε αυτήν καθεαυτή την εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων στα παραπάνω αντικείμενα και κατά δεύτερον στον έλεγχο και τη παρακολούθηση που θα πρέπει να ασκείται στους εξωτερικούς αναδόχους των προγραμμάτων "monitoring" που έχουν αρχίσει ή που θα αρχίσουν να υλοποιούν οι φορείς, για τη σωστή εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει μέσα από τις συμβάσεις τους.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 15078/ΦΕΚ 980/Β'/29-3-2012,η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ υποστηρίζει τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και, στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε, δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών:

 

1.Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων-(Κοτύχι-Στροφυλιά)

2.Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων (ορνιθοπανίδας, θηλαστικών, ιχθυοπανίδας γλυκών νερών)-(Λίμνη Κερκίνη)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2014