Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από ΦΔΠΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται να τεκμηριώσει τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική του ικανότητα κάθε φορά που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση Διαχειριστικής Αρχής (ή Ενδιάμεσου Φορέα) για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση.

Σε συνέχεια αιτήματος της Υπηρεσίας μας (Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος») εκπονήθηκε από τη ΜΟΔ Α.Ε., σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας, Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν.4519/2018.

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ΦΔΠΠ για την κατάρτιση του συστήματος διαδικασιών που απαιτείται να έχουν, ώστε να καλύψουν το κριτήριο της Διοικητικής Ικανότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων τους. Το εγχειρίδιο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ.ΑΕ στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.mou.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=508 http://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2463

 

Manual_FDPP.zip

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2018