Πληροφόρηση & Δημοσιότητα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

 

 

 

Η Πληροφόρηση-Επικοινωνία και η Προβολή-Δημοσιότητα στο πλαίσιο του ΧΜ-ΕΟΧ, σε επίπεδο Προγράμματος και χρηματοδοτούμενων έργων, είναι σημαντικές και απαραίτητες δράσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις ορίζονται στα άρθρα 3.1, 3.2, 3.3 του κεφαλαίου 3  - Πληροφόρηση και Επικοινωνία, και στο άρθρο 1.7  - Προβολή και δημοσιότητα του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

 Updated Annex 3: Information and Communication Requirements

 Communication and Design Manual

 

Σχέδιο Επικοινωνίας του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων»

του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Το Communication Plan (Σχέδιο Επικοινωνίας)  είναι ένα δυναμικό έγγραφο και θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Αναπτύχθηκε σύμφωνα με:

·         τον Κανονισμό του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

·          το Annex 3 του Κανονισμού και

·         το Communication and the Design Manual of EEA Grants 2014-2021

 

Εγχειρίδια Επικοινωνίας

1.   Communication and design manual

2.   Updated_Annex_3_Information_and_Communication_

Requirements

3. Content Factory e-book

 

 

 

 

 

 


 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/07/2021